Dúhy.sk Dúhy.sk
Máš účet? Prihlásiť sa

Všeobecné obchodné podmienky

Vitajte na našej sociálnej sieti Dúhy.sk pre Queer (LGBT+) komunitu! Táto webová stránka (ďalej len „Web“) je vo vlastníctve občianskeho združenia Mladí, o.z. so sídlom na Športová 5282/27, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 52 632 091,  (ďalej len „my“, „nás“ alebo „Dúhy.sk“). Na návštevu a využívanie tohto Webu a s ním spojených služieb (ďalej spolu len „Služby“ a jednotlivo len “Služba”) sa vzťahujú nasledovné podmienky.

 

A.     Prehliadaním, návštevou, používaním alebo registráciou na tomto Webe alebo akýmkoľvek využívaním našich Služieb udeľujete súhlas so všetkými nasledovnými podmienkami, vrátane akýchkoľvek pravidiel, na ktoré sa odkazuje nižšie (ďalej len „Podmienky“) a v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Preto vás žiadame o dôkladné oboznámenie sa s Podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov.

 

B.     Vyhradzujeme si taktiež právo tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Môžeme tak urobiť z rôznych dôvodov, vrátane zmien napĺňajúcich požiadavky právnych predpisov alebo nových funkcií. Najaktuálnejšia verzia týchto Podmienok bude vždy zverejnená na Webe. Ak úpravy zahŕňajú podstatné zmeny vašich práv a povinností, upozorníme vás na tieto zmeny vopred prostredníctvom samotnej služby alebo e-mailom. Ak budete Služby používať aj po dátume účinnosti zmien, znamená to, že s revidovaným znením Podmienok súhlasíte.

 

C.    V prípade, ak si neželáte byť viazaný/á týmito Podmienkami, tak si tento Web neprehliadajte, nenavštevujte ho, nepoužívajte ho ani sa na ňom neregistrujte.

 

D.    Návštevou tohto Webu vyhlasujete a zaručujete, že:

a.     máte najmenej 16 rokov,

b.     s nami môžete  uzatvoriť záväznú zmluvu,

c.      nie ste osobou, ktorá má v zmysle zákonov Slovenskej republiky alebo zákonov inej príslušnej jurisdikcie zákaz používať Služby,

d.     budete dodržiavať tieto Podmienky a všetky príslušné miestne, štátne, národné a medzinárodné zákony, pravidlá a nariadenia aplikovateľné v súvislosti s využívaním Služieb,

e.     nikdy ste neboli odsúdení za akýkoľvek zločin alebo trestný čin proti ľudskej dôstojnosti alebo trestný čin ohrozovania mravnosti  alebo akýkoľvek trestný čin zahŕňajúci násilie (alebo obdobný trestný čin podľa akejkoľvek jurisdikcie).

 

          1.          Účet

 

                         1.1.     Za účelom prístupu k funkciám tohto Webu sa od vás vyžaduje, aby ste sa zaregistrovali. V takom prípade si sami vyberiete heslo a užívateľské meno. Registráciou súhlasíte s tým, že nám poskytnete vašu aktuálnu e-mailovú adresu, skutočnú fotografiu (pre účel verifikácie) a že nás informujete v prípade akejkoľvek jej zmeny.

                         1.2.     Za ochranu bezpečnosti a dôvernosti vybraného hesla a užívateľského mena ste zodpovedný výhradne vy. O prípade akéhokoľvek ich neoprávneného použitia alebo akéhokoľvek iného porušenia alebo hrozby porušenia bezpečnosti tohto Webu ste povinný nás informovať. Ste výhradne zodpovedný za každé použitie tohto Webu, kýmkoľvek kto ho použije pomocou vami zvoleného hesla a užívateľského mena. Keď bude použité vaše heslo a užívateľské meno, budeme mať za to, že použitie Webu ste povolili a je vykonané spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Podmienkami, a preto  nie sme povinní zisťovať oprávnenie alebo zdroj akéhokoľvek prístupu a použitia tohto Webu.

 

          2.          Ochrana osobných údajov

                         2.1.     Pre viac informácii o zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov v súvislosti s použitím našich Služieb si prosím prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

          3.          Bezpečnosť

                         3.1.     Dúhy.sk sa snaží vytvoriť bezpečné a priateľské prostredie, avšak nenesie zodpovednosť za správanie jeho používateľov. Súhlasíte s tým, že pri všetkých interakciách s ostatnými členmi budete opatrný, zvlášť, ak sa rozhodnete komunikovať mimo Služieb alebo sa stretnúť osobne. Súhlasíte, že nebudete poskytovať svoje finančné údaje, ani požičiavať či posielať peniaze ostatným používateľom.

                         3.2.     Taktiež súhlasíte s tým, že vy sami nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje správanie pri komunikácii s ostatnými používateľmi a budete sa pri nej riadiť Podmienkami a našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

                         3.3.     Pre zvýšenie bezpečnosti vyžadujeme verifikáciu, pri ktorej nám zašlete svoju aktuálnu fotografiu so špecifickým gestom, na potvrdenie vašej identity. Túto budeme skladovať pre bezpečnostné účely, avšak zaväzujeme sa, že ju nebudeme zdieľať s tretími stranami.

 

          4.          Pravidlá komunity

                         4.1.     Používaním Služieb súhlasíte, že nebudete:

 

                                           4.1.1.        Služby využívať pre akýkoľvek účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Podmienkami,

                                           4.1.2.        Služby používať pre škodlivé alebo nezákonné účely,

                                           4.1.3.        Služby používať s cieľom poškodiť Dúhy.sk,

                                           4.1.4.        porušovať tieto pravidlá komunity,

                                           4.1.5.        spamovať, žiadať peniaze alebo podvádzať používateľov,

                                           4.1.6.        vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo posielať obrázky inej osoby bez jej dovolenia,

                                           4.1.7.        kohokoľvek zastrašovať, stalkovať, vyhrážať sa, napádať, obťažovať, týrať alebo ohovárať,

                                           4.1.8.        zverejňovať obsah, ktorý porušuje práva tretích strán, vrátane práv na publicitu, súkromie, autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva alebo zmluvné právo,

                                           4.1.9.        zverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý je nenávistný, urážlivý, sexuálne explicitný alebo pornografický, podnecuje násilie alebo obsahuje nahotu alebo násilie,

                                       4.1.10.        zverejňovať obsah, ktorý propaguje rasizmus, homofóbiu, náboženský fanatizmus, nenávisť alebo fyzickú ujmu akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi,

                                       4.1.11.        získavať heslá alebo osobné identifikačné informácie od iných používateľov na komerčné alebo nezákonné účely alebo šíriť osobné údaje inej osoby bez jej súhlasu,

                                       4.1.12.        používať účet iného používateľa bez jeho súhlasu, zdieľať účet s iným používateľom alebo spravovať viac ako jeden účet,

                                       4.1.13.        vytvárať ďalší účet, ak sme váš účet zrušili, pokiaľ na to od nás nemáte povolenie.

 

          5.          Vaše práva

                         5.1.     Dúhy.sk vám udeľuje osobnú, celosvetovú, bezplatnú, neprenosnú, nevýhradnú a odvolateľnú licenciu na prístup a používanie Služieb. Táto licencia je udelená len za účelom používania Služieb tak, ako určuje Dúhy.sk a povoľujú tieto Podmienky. Preto súhlasíte, že nebudete:

                                           5.1.1.        využívať Služby alebo akýkoľvek v nej obsiahnutý obsah pre akékoľvek komerčné účely bez nášho písomného súhlasu,

                                           5.1.2.        kopírovať, upravovať, prenášať, vytvárať odvodené diela, využívať alebo reprodukovať akýmkoľvek spôsobom akýkoľvek autorským právom chránený materiál, obrázky, ochranné známky, obchodné mená, servisné značky alebo iné duševné vlastníctvo, obsah alebo súkromné ​​informácie, ktoré sú prístupné prostredníctvom služby, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dúhy.sk,

                                           5.1.3.        vyjadrovať či naznačovať, že akékoľvek vaše výroky obsiahnuté vo vašom statuse sme schválili,

                                           5.1.4.        využívať roboty, crawlery, scrapery alebo podobné aplikácie na prehľadávanie a skúmanie stránok, proxy alebo iné manuálne či automatické zariadenie, metódu alebo proces na prístup, získavanie, indexovanie, dolovanie dát alebo akokoľvek reprodukovať či obchádzať navigačnú štruktúru alebo prezentáciu Služieb alebo ich obsahu,

                                           5.1.5.        využívať Služby akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol narušiť, poškodiť alebo negatívne ovplyvniť Služby, iných používateľov alebo servery a siete spojené so Službami,

                                           5.1.6.        nahrávať vírusy ani iný škodlivý kód alebo inak ohrozovať zabezpečenie služby,

                                           5.1.7.        manipulovať s identifikátormi na Webe,

                                           5.1.8.        "framovať" alebo "zrkadliť" akúkoľvek časť Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Dúhy.sk,

                                           5.1.9.        používať meta tagy alebo kód či iné zariadenia obsahujúce akýkoľvek odkaz na Web (alebo akúkoľvek ochrannú známku, obchodný názov, servisné značku, logo alebo slogan s ním spojený), aby za akýmkoľvek účelom nasmerovali akúkoľvek osobu na inú webovú stránku,

                                       5.1.10.        upravovať, prispôsobovať, sublicencovať, prekladať, predávať, vykonávať reverzné inžinierstvo, dešifrovať, dekompilovať alebo inak rozoberať akékoľvek časti služby alebo nútiť ostatných, aby tak urobili

                                       5.1.11.        používať alebo vyvíjať akejkoľvek aplikácie tretích strán, ktoré by ovplyvňovali Služby alebo obsah iných používateľov alebo informácie, bez nášho písomného súhlasu,

                                       5.1.12.        používať, sprostredkovať alebo publikovať programovacie rozhranie Webu bez nášho písomného súhlasu,

                                       5.1.13.        sondovať, skenovať alebo testovať zraniteľnosť našich služieb alebo Webu,

                                       5.1.14.        podporovať alebo propagovať akúkoľvek činnosť, ktorá porušuje túto zmluvu.

 

          6.          Práva, ktoré nám udeľujete

                         6.1.     Vytvorením účtu nám udeľujete celosvetovú, prenosnú, bezplatnú licenciu, ktorá nám umožňujú hostovať, ukladať, kopírovať, zobrazovať, reprodukovať, upravovať, editovať, publikovať, modifikovať a distribuovať informácie, ktoré odošlete, nahráte, zobrazíte alebo inak sprístupníte v Službe. Licencia, ktorú nám udelíte k vášmu obsahu nebude exkluzívna, s výnimkou, licencie vzhľadom na odvodené diela vytvorené použitím Služby, kde nám udeľujete exkluzívnu licenciu. Okrem toho, aby sme mohli zabrániť používaniu vášho obsahu mimo našich Služieb, nám udeľujete oprávnenie konať  vo vašom zastúpení, pokiaľ ide o neoprávnené používanie vášho obsahu (získaného pomocou Služby) inými používateľmi alebo tretími stranami. Naše licencie k vášmu obsahu podliehajú vašim právam podľa platných zákonov (napr. predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov v rozsahu, v akom akýkoľvek obsah obsahuje osobné údaje definované týmito predpismi) a ich účel je obmedzený na prevádzku, vývoj, poskytovanie a zlepšovanie služieb a výskum a vývoj nových funkcií. Súhlasíte s tým, že akýkoľvek obsah, ktorý zverejníte pomocou Webu (tento súhlas sa nevzťahuje na obsah pridaný do súkromných skupín alebo označený ako “súkromný” na vašom profile, ďalej len “Súkromný obsah”), môže byť zobrazený inými používateľmi a môže byť zobrazený inou osobou, ktorá Službu navštívi alebo sa na nej zúčastňuje. Tiež súhlasíte s tým, že Súkromný obsah, ktorý zverejníte na svojom profile alebo v skupinách môže byť zobrazený členmi skupín, kde bol tento obsah zverejnený alebo užívateľmi, ktorým ste udelili povolenie na jeho zobrazenie.

                         6.2.     Súhlasíte s tým, že máte oprávnenie zverejňovať obsah na Webe a poskytnúť vyššie uvedenú licenciu.

                         6.3.     Ste uzrozumený a súhlasíte s tým, že môžeme sledovať a kontrolovať akýkoľvek obsah, ktorý zverejníte v rámci Služby. Môžeme odstrániť akýkoľvek obsah, úplne alebo čiastočne, ktorý podľa nášho úsudku porušuje tieto Podmienky, platné zákony, ohrozuje alebo uráža našich používateľov alebo môže poškodiť dobré meno Služieb.

                         6.4.     Vyhlasujete, že k zástupcom našej zákazníckej podpory budete pristupovať s úctou. Ak budeme mať za to, že vaše správanie voči našim zástupcom zákazníckej podpory alebo iným zamestnancom je ohrozujúce alebo útočné, vyhradzujeme si právo okamžite zrušiť váš účet.

 

          7.          Odkazy

                         7.1.     Dúhy.sk nepreskúmavali obsah všetkých webových stránok, na ktoré sa na Webe odkazuje a nezodpovedajú za ich obsah. Umiestnenie takého odkazu na Webe neznamená, že Dúhy.sk takú web stránku podporujú a teda použitie akejkoľvek takejto web stránky je na vašu vlastnú zodpovednosť.

 

          8.          Zmeny Služby

                         8.1.     Z času na čas môžeme pridať nové funkcie alebo vylepšenia, alebo naopak niektoré funkcie odstrániť. Ak tieto kroky nijako podstatne neovplyvnia vaše práva alebo povinnosti, nemusíme vás pred ich uskutočnením informovať. Služby môžeme vo výnimočných prípadoch úplne pozastaviť. V tom prípade alebo v prípade zásadných zmien vás budeme informovať vopred, ak nám v tom nebudú brániť určité okolnosti, napríklad právne alebo technické príčiny.

 

          9.          Správa používateľských účtov

                         9.1.     Vyhradzujeme si právo zrušiť poskytovanie Služieb, pozastaviť, prípadne zrušiť účty, alebo pozmeniť ich oprávnenia spôsobom, aký považujeme za spravodlivý a primeraný, ak spozorujeme akúkoľvek aktivitu, ktorú považujeme za útočnú alebo podvodnú.

                         9.2.     Taktiež máme právo zastaviť proces registrácie používateľského účtu a odmietnuť poskytnutie Služieb, ak používateľ nesplní podmienky verifikačného procesu alebo pokiaľ uznáme, že jeho registrácia môže ohrozovať ostatných používateľov.

                         9.3.     Váš účet môžete z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek zrušiť. Stačí poslať žiadosť o zrušenie e-mailom na info@mladi.sk z e-mailovej adresy, z ktorej bol účet registrovaný. Žiadosť musí obsahovať aktuálne užívateľské meno.

 

       10.          Komunikácia

                      10.1.     Pri používaní tohto Webu súhlasíte s tým, že spolu budeme komunikovať elektronicky. Komunikovať budeme prostredníctvom emailu alebo zverejňovaním oznámení na tomto Webe alebo prostredníctvom našich iných služieb. Súhlasíte s tým, že v prípade, ak sa pre dohody, oznámenia, informácie alebo inú komunikáciu vyžaduje v zmysle právnych predpisov písomná forma, bude sa takáto forma považovať za dodržanú aj v prípade elektronického zaslania.

 

       11.          Tretie strany

                      11.1.     Tieto Podmienky nemajú v úmysle založiť akékoľvek práva tretej strane alebo byť v prospech akejkoľvek tretej strany alebo založiť akékoľvek povinnosti alebo zodpovednosť strany, na ktoré sa aplikujú vo vzťahu k akejkoľvek tretej strane.

 

       12.          Zmeny Webu

                      12.1.     Vyhradzujeme si právo bez predchádzajúceho oznámenia dočasne alebo trvale zmeniť alebo zrušiť tento Web (ako aj akúkoľvek jeho časť).

 

       13.          Oddeliteľnosť

                      13.1.     Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, takéto ustanovenie (alebo jeho časť, ktorá ho robí neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným) bude zrušené a nebude tým ovplyvnená platnosť ostatných ustanovení.

 

       14.          Otázky

                      14.1.     Otázky ohľadom týchto Podmienok, našich Zásad ochrany osobných údajov alebo iných súvisiacich materiálov môžete zasielať našej zákazníckej podpore na emailovú adresu: info@mladi.sk.

 

       15.          Obmedzenie zodpovednosti

                      15.1.      Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame škody, vrátane a bez obmedzenia ušlého zisku, spôsobené, priamo alebo nepriamo, alebo za stratu údajov alebo iné nemajetkové ujmy spôsobené v dôsledku: (i) vášho použitia Služby alebo nemožnosti prístupu alebo používania Služby, (ii) správania alebo uverejneného obsahu inými používateľmi alebo tretími strami pri použití Služby, alebo (iii) neoprávneného prístupu, použitia alebo úpravy vášho obsahu na Webe, a to aj v prípade, že sme boli o možnosti týchto škôd informovaní. Naša prípadná zodpovednosť za škody vo vzťahu k jednému používateľovi v žiadnom prípade v súhrne nepresiahne 5.000,- EUR.

 

       16.          Rozhodné právo

                      16.1.     Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s Podmienkami alebo Službami budú rozhodované súdmi Slovenskej republiky.