Dúhy.sk Dúhy.sk
Máš účet? Prihlásiť sa

Zásady ochrany osobných údajov

 

Vitajte na našej sociálnej sieti Dúhy.sk pre queer (LGBT+) komunitu! Vážime si Vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov”) je informovať vás o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania vašich údajov, ktoré s nami budete zdieľať prostredníctvom našej webovej stránky https://www.duhy.sk a https://www.duhy.cz (ďalej len „Webová stránka”). Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte!

 

A.          Tieto Zásady ochrany osobných údajov nie sú časovo obmedzené. Z času na čas budeme Zásady ochrany osobných údajov meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov). O všetkých podstatných zmenách Zásad ochrany osobných údajov Vás však budeme informovať.  Táto verzia Zásad ochrany osobných údajov je platná a účinná od 14. 7. 2020.        

     

B.          Vaše osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).         

 

C.         Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami.  Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť.         

 

D.         Vedome nespracúvame ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 16 rokov. Ak ste takou osobou, nepoužívajte prosím našu Webovú stránku, ani nám neposielajte svoje informácie. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 16 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, vymažeme.      

 

             1.           Kto spracúva vaše osobné údaje?

 

                             1.1        Vaše osobné údaje sú spracúvané naším občianskym združením Mladí, o.z. so sídlom na Športová 5282/27, 905 01 Senica, Slovenská republika, IČO: 52 632 091, ktoré je prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov (ďalej tiež len „my“, „nás“ alebo „náš“).

 

                             1.2        Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na gdpr@mladi.sk.  

 

             2.           Aké osobné údaje spracúvame?               

 

                             2.1        Osobné údaje          

 

Môžeme zbierať a spracúvať váš email, užívateľské meno, heslo, okres vášho bydliska, dátum narodenia, informáciu o vašom pohlaví (resp. rodovej identite), vaše lokalizačné údaje, vaše fotografie (poskytnuté pri verifikácii a následne dobrovoľne pri vypĺňaní profilu) a iné vaše osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete počas používania našej Webovej stránky (počas registrácie účtu, pri vytváraní svojho profihlu, keď zdieľate alebo vytvárate obsah, posielate si s inými zaregistrovanými používateľmi správy a pod.), napríklad informáciu o vašej sexuálnej orientácií. Tiež zbierame informácie o ľuďoch a skupinách, s ktorými ste v spojení a o vašej činnosti na Webovej stránke (o vymazaní alebo úprave vášho príspevku, nahlasovaní iných používateľov Webovej stránky, čase vášho prihlásenia resp. odhlásenia, o používanom prehliadači).

 

                             2.2        Technické informácie          

 

My a/alebo naši externí poskytovatelia služieb (napr. Google LLC, Microsoft Corporation, StackPath LLC, Cloudflare Inc.) môžu automaticky zhromažďovať technické údaje pri návšteve alebo interakcii s našou Webovou stránkou. Technické údaje môžu zahŕňať najmä URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, technické údaje však nikdy nepoužíváme k vašej identifikácii ako jednotlivca.

 

                             2.3        Cookies

 

                                            2.3.1               Čo sú cookies? 

 

(a)                            Aby naša Webová stránka fungovala správne, niekedy do vášho zariadenia ukladáme malé dátové súbory nazývané cookies alebo iné podobné technológie.

(b)                            Cookie je malý textový súbor, ktorý Webová stránka ukladá do vášho zariadenia pri jej návšteve. Dočasné súbory cookies (session based cookies) sú uložené len pri otvorenom prehliadači a pri zatvorení prehliadača sa automaticky odstránia. Permanentné súbory cookies (permanent cookies) vydržia, kým ich vy alebo váš prehliadač neodstránia alebo kým nevyprší ich platnosť.        

 

                                            2.3.2               Aké používame cookies?  

            

(a)                            Používame naše dočasné, ako aj permanentné funkčné cookies. Niektoré funkčné cookies sa nedajú vypnúť, pretože by bez nich Webová stránka nefungovala.  Iné Webovej stránke umožňujú bezpečnejšie fungovať a zapamätať si vaše kroky a preferencie (napr. zapamätať si vaše prihlasovacie údaje) tak, aby ste si ich nemuseli opakovane zadávať pri každej návšteve Webovej stránky.

(b)                            Používame tiež cookies tretích strán, konkrétne Google Analytics, ktoré nám umožňujú zbierať údaje o tom, ako sa používatelia  na našej Webovej stránke správajú, vďaka čomu môžeme zlepšovať jej funkcionalitu.

 

                                            2.3.3               Ako nastaviť cookies?              

 

Pri prvej návšteve Webovej stránky vás informujeme o používaní cookies, a prípadne tiež vyžiadame súhlas s použitím cookies. Súbory cookies nebudú použité pre žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie. Neskôr sa môžete rozhodnúť prijať alebo odmietnuť cookies výberom príslušných nastavení cookies. Zakázanie cookies zvyčajne vedie tiež k deaktivácii určitých prvkov a funkcií Webovej stránky. Preto sa odporúča, aby ste súbory cookies nezakazovali. 

 

             3.           Aké sú účely a právne základy pre spracúvanie vašich osobných údajov?               

 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:      

 

                             3.1        poskytovania služieb na našej Webovej stránke

 

Tento účel zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

(a)                            procesovanie vašej registrácie a verifikácie,        

(b)                            prispôsobovanie funkcií služieb na Webovej stránke,

(c)                            umožnenie vytvorenia vášho personalizovaného užívateľského profilu,

(d)                            komunikovanie ohľadom našich služieb na Webovej stránke,

(e)                            informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a vo Všeobecných obchodných podmienkach,          

(f)                              reagovanie na vaše prípadné otázky, ktoré môžete mať v súvislosti so službami na našej Webovej stránke.                

 

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli: váš email, užívateľské meno, heslo, okres vášho bydliska, dátum narodenia, informáciu o vašom pohlaví (resp. rodovej identite), vaše lokalizačné údaje, vaše fotografie (poskytnuté pri verifikácii a následne dobrovoľne pri vypĺňaní profilu) a iné vaše osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete počas používania našej Webovej stránky, napríklad informáciu o vašej sexuálnej orientácií.

Právny základ pre takéto spracúvanie: plnenie zmluvy alebo váš súhlas (ak ide o osobné údaje osobitných kategórií, ako rasový a etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

 

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poskytnutý za týmto účelom zaslaním e-mailu na adresu: gdpr@mladi.sk.

                             3.2        vyhodnotenia používania Webovej stránky a jej následného vylepšenia

 

Tento účel zahŕňa najmä nasledujúce činnosti:

(a)                            analýza zozbieraných údajov,

(b)                            vytváranie anonymných interných štatistík,

(c)                            analýza trendov používania našej Webovej stránky používateľmi,

ktoré sú uskutočňované, najmä za účelom porozumenia toho, ako používatelia Webovú stránku využívajú, čo ich zaujíma najviac, a ako môžeme Webovú stránku a poskytované služby zlepšiť.

 

Za týmto účelom  spracúvame nasledujúce  osobné údaje, ktoré ste nám dobrovolne poskytli: okres vášho bydliska, váš dátum narodenia, vaša sexuálna orientácia, spolu s technickými informáciami v zmysle odseku 2.2 týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Právny základ pre takéto spracúvanie: oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f).

 

             4.           Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?         

      

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi tretími osobami (príjemcami), kým nenastane jedna z nasledujúcich okolností:          

 

                             4.1        zdieľanie je nevyhnutné pre poskytovanie služieb na Webovej stránke      

V prípade, ak naši externí spolupracovníci (subdodávatelia) potrebujú prístup k vašim osobným údajom za účelom toho, aby nám pomáhli s poskytovaním služieb na našej Webovej stránke, prijali sme primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia tak, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi.

Nižšie uvádzame zoznam našich subdodávateľov:

(a)                            StackPath, LLC (StackPath S3 Object Storage),

(b)                            Google LLC (Google Analytics),

(c)                            Microsoft Corporation (Microsoft Azure).                  

(d)                            Mailgun Technologies, Inc.,

(e)                            Cloudflare, Inc.

(f)                            BunnyWay d.o.o.

Zoznam subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak subdodávateľov zmeníme alebo začneme spolupracovať s novými.

                             4.2        zdieľanie je nevyhnutné zo zákonných dôvodov              

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak je to možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.

             5.           Prenesenie vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP?               

 

                             5.1        Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ak spolupracujeme s externými poskytovateľmi služieb z týchto krajín. V takom prípade prenášame vaše osobné údaje výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútorné pravidlá spoločnosti alebo program US Privacy Shield. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené, môžete nás kontaktovať na gdpr@mladi.sk.        

 

                             5.2        Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, ktorá by sa nás dotkla a v dôsledku ktorej by boli vaše údaje prenesené do krajín mimo EÚ/EHP,  budeme vás informovať (napríklad prostredníctvom správy na e-mailovú adresu spojenú s vaším účtom) a vysvetlíme Vám vaše možnosti v súvislosti s touto skutočnosťou.

 

             6.           Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?               

 

Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané.  V prípade, ak si vymažete údaje zo svojho užívateľského profilu, alebo si vymažete celý užívateľský profil ako taký, tieto údaje resp. všetky údaje z vášho užívateľského profilu budú vymazané z našich úložísk a systémov do troch mesiacov, okrem prípadu, ak je ich vymazanie v rozpore s právnymi predpismi alebo ich potrebujeme v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami (napr. predchádzanie podvodov a zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov). S výnimkou týchto prípadov budú vaše údaje z užívateľského profilu vymazané aj po dvoch rokoch nepretržitej nečinnosti od vášho posledného prihlásenia.

 

             7.           Aké sú vaše práva?               

 

                             7.1        Právo na prístup - Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré Vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania).          

 

                             7.2        Právo na opravu - Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.          

 

                             7.3        Právo na vymazanie - Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov, ako aj o vymazanie celého užívateľského profilu kontaktovaním na gdpr@mladi.sk. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.          

 

                             7.4        Právo na obmedzenie spracúvania - Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.          

 

                             7.5        Právo na prenosnosť údajov - Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.    

 

                             7.6        Právo namietať -  Máte právo namietať spracúvanie, ktoré je založené na našom oprávnenom záujme v prípade, ak na to máte dôvody týkajúce sa vašej situácie. Aj napriek vašej námietke však budeme mať právo pokračovať v spracúvaní, ak na to budeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami.     

 

                             7.7        Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@mladi.sk. Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.  

 

             8.           Môžem sa sťažovať?               

 

Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov.          

 

             9.           Sú dáta zabezpečené?               

 

Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, neváhajte nás kontaktovať na gdpr@mladi.sk.